Oracle 8 database for windows NT

Tác giả : Lê Minh Trí
  • Lượt đọc : 171
  • Kích thước : 13.77 MB
  • Số trang : 931
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 32
  • Số lượt xem : 632
  • Đọc trên điện thoại :
Tài liệu này mô tả tất cả các đặc trưng của Oracle server, một cách Oracle server thực hiện chức năng và đặt nền tảng khái niệm về nhiều thông tin thực tế trong các tài liệu hướng dẫn Oracle server khác.
Oracle8 và Oracle8 Enterprise Edition
Oracle8 Concepts gồm những thông tin mô tả các đặc trưng và tính năng của các sản phẩm Oracle8 và Oracle8 Enterprise Edition. Oracle8 và Oracle8 Enterprise Edition có các đặc trưng cơ bản. Tuy nhiên, nhiều đặc trưng cao cấp chỉ có thể có trong Enterprise Edition, và một số trong các đặc trưng này được tùy chọn. Thí dụ, dùng tính năng đối tượng, bạn phải có Enterprise Edition và Objects Option.
Để có những thông tin về những khác biệt giữa Oracle8 và Oracle8 Enterprise Edition, các đặc trưng và các tùy chọn bạn có thể sử dụng, xem Getting to know Oracle và Oracle8 Enterprise Edition.