Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới

Tác giả : Đỗ Đức Viêm
  • Lượt đọc : 192
  • Kích thước : 2.85 MB
  • Số trang : 252
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 47
  • Số lượt xem : 2.360
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn Mới trên điện thoại
Nội dung cuốn sách khái quát vai trò, vị trí, hiện trạng và xu thế phát triển của nông thôn Việt Nam; đồng thời đưa ra phương pháp quy hoạch xây dựng xã, cụm xã, thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, phát triển kết cấu hạ tầng, vệ sinh môi trường, tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng và quản lý điểm dân cư.