Sổ Tay Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Chung Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới

  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 4.05 MB
  • Số trang : 104
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 824
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sổ Tay Hướng Dẫn Tuổi Trẻ Chung Tay Xây Dựng Nông Thôn Mới trên điện thoại
Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề: khái niệm cơ bản về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nông thôn mới; thông tin chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn tham gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn; giới thiệu một số mô hình hoạt động tập thể.