Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Ngọc Liên
  • Lượt đọc : 4.111
  • Kích thước : 12.80 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.170
  • Số lượt xem : 9.322
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm ba phần :Lịch Sử Thế Giới Cận Đại,Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại và Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918.Mỗi phần được chia thành những chuyên đề riêng biệt cung cấp cho học sinh những kiến thức hữu ích về lịch sử nhân loại…

MỤC LỤC

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Chương II. CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 5. Công xã Pa- ri 1871
Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX
Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)
Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)
LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Thuộc bộ sách