Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Quang Vinh
  • Lượt đọc : 2.267
  • Kích thước : 16.92 MB
  • Số trang : 209
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 980
  • Số lượt xem : 5.815
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành. Sách gồm 8 chương cung đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 :

MỞ ĐẦU

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú
Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4. Trùng roi
Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 8. Thủy tức
Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang
Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang
CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

Bài 11. Sán lá gan
Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
Bài 13. Giun đũa
Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
Bài 15. Giun đất
Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM

Bài 18. Trai sông
Bài 19. Một số thân mềm khác
Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm
Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

Bài 22. Tôm sông
Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Bài 26. Châu chấu
Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
Bài 30. Ôn tập phần I: Động vật không xương sống
Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1 – Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 7
Đề kiểm tra học kì 1 – Sinh học 7
CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Bài 31. Cá chép
Bài 32. Thực hành: Mổ cá
Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép
Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
Bài 35. Ếch đồng
Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài
Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn
Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
Bài 41. Chim bồ câu
Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu
Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đời sống và tập tính của chim
Bài 46. Thỏ
Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ
Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi
Bài 49. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi
Bài 50. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
Bài 51. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú
CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển
Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể
Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bài 57. Đa dạng sinh học
Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)
Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
Bài 60. Động vật quý hiếm
Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
Bài 63. Ôn tập
Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên
Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Sinh học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 7
Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh học 7

Thuộc bộ sách