Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiếng Anh 3 (Global Success)

Thể loại: Lớp 3 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Hương Quỳnh
  • Lượt đọc : 438
  • Kích thước : 1.42 MB
  • Số trang : 50
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 144
  • Số lượt xem : 2.588
  • Đọc trên điện thoại :
Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4
I. Khái quát về Chương trình giáo dục phổ thông Chương trình môn Tiếng Anh (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Giới thiệu những điểm mới
1.1. Nội dung
1.2. Yêu cầu cần đạt
1.3. Thời lượng thực hiện
1.4. Phương pháp dạy học
1.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
2. Điểm khác biệt giữa chương trình Tiếng Anh hiện hành và chương trình môn Tiếng Anh 2018
II. Giới thiệu chung về SGK Tiếng Anh 3 – Global Success
1. Nguyên tắc biên soạn
2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách học sinh và cấu trúc bài học
2.1. Phân tích Scope and sequence
2.2. Phân tích kết cấu của chủ đề/ bài học (Unit, Review, Fun time)
3. Cấu trúc mỗi chủ đề bài học theo mạch kiến thức
4. Ví dụ, phân tích một vài chủ đề/ bài học đặc trưng minh hoạ cho những điểm mới của sách
5. Phân phối chương trình/ Kế hoạch dạy học
III. Phương pháp dạy học/ tổ chức hoạt động
1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy học của môn học/ hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực
2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học/ hoạt động
3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài/ hoạt động chính
IV. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
2. Gợi ý, ví dụ minh hoạ (trong sách) về đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá
V. Giới thiệu nguồn tài nguyên và hợp phần bổ trợ tại website tienganh.sachmem.vn
1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách giáo viên
2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh 3 – Globall Success – Sách bài tập
3. Hệ thống sách tham khảo
4. Nguồn tài nguyên và hợp phần bổ trợ tại website tienganh.sachmem.vn
Phần 2. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Quy trình thiết kế bài dạy (giáo án)
2. Bài soạn minh họa
Tiết 1. Unit 6 (Lesson 1 – Period 1)
Tiết 2. Unit 6 (Lesson 1 – Period 2)
Fun time (Period 3)