Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa mới Tiếng Anh 10 Global Success

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 191
  • Kích thước : 12.92 MB
  • Số trang : 60
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 131
  • Số lượt xem : 1.718
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình Tiếng Anh lớp 10 tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các định hướng chung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kế hoạch giáo dục và các định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả học tập và điều kiện thực hiện chương trình.