Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

  • Lượt đọc : 658
  • Kích thước : 6.06 MB
  • Số trang : 316
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 548
  • Số lượt xem : 3.640
  • Đọc trên điện thoại :
1. Khảo sát cầu nhỏ và cống
2. Tính toán lưu lượng
3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
5. Thiết kế kết cấu cống
6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ
7. Các phụ lục