Nói rõ điều gì

Thầy giáo: Nếu như trong túi quần của em có 20.000đ, túi khác có 50.000đ, điều đó nói rõ cái gì?
Học sinh: Điều đó nói rõ đấy không phải là quần của em.

Bình luận