Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nghệ Thuật Đánh Thắng Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ

Thể loại: Lịch Sử ;Quân sự
Tác giả : Hà Huy Thông
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 29.62 MB
  • Số trang : 202
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 552
  • Đọc trên điện thoại :
Trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm, chiến thắng vĩ đại đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa là một mốc son chói lọi, một kỳ tích hào hùng, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Chiến thắng vĩ đại ấy, là kết tinh trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định.
''
Có thể khẳng định rằng, nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại mới. Nghệ thuật đặc sắc ấy, trước hết được thể hiện ở tư tưởng Hồ Chí Minh, ở sự lãnh đạo, chỉ đạo tài trí của Người trong quá trình chuẩn bị và thực hành chiến tranh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ hết sức sâu sắc, phong phú, sáng tạo, chẳng những có giá trị vĩ đại góp phần lập nên chiến thắng oanh liệt trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa hiện thực to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay...