Tục Ngữ Lược Giải Quyển 3

Tác giả : Lê Văn Hòe
  • Lượt đọc : 406
  • Kích thước : 0.36 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 258
  • Số lượt xem : 1.626
  • Đọc trên điện thoại :
Anh em ai đầy nồi nấy.
Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi.
Anh em khinh trước làng nước khinh sau.
Ăn cây táo rào cây xoan đào.
Ăn có nơi, làm có chỗ.
Ăn cơm nhà, thổi tù-và hàng tổng.
Ăn cơm nhà, vác ngà voi.
Ăn chẳng có khó đến mình.
Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng.
Ăn ít ngon nhiều.
Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.
Ăn lấy đời, chơi lấy thời.
Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.
Ăn mày đánh đổ cầu ao.
Ăn mày là ai ? Ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.
Ăn mật giả gừng.
Ăn một bát, nói một lời.
Ăn một đọi, nói một lời.
Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở.
Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành.
Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.
Ăn nồi bẩy thì ra, ăn nồi ba thì mất.
Ăn ở trần, mần mặc áo.
Ăn sung giả ngái.
Ăn thật làm giả.
Ăn trộm ăn cướp thành phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại.