Tuyển Tập Công Trình Khoa Học Công Nghệ 2002 - 2005

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
  • Lượt đọc : 53
  • Kích thước : 4.73 MB
  • Số trang : 148
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 12
  • Số lượt xem : 270
  • Đọc trên điện thoại :
Quí độc giả. đồng nghiệp thân mến;

Cho đến nay, các đề tài được triển khai trong giai đoạn 2002 – 2006 ở Bạc Liêu đã kết thúc, được đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Những kết quả nghiên cứu của 39 đề tài tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được thể hiện cụ thể trong báo cáo và lưu giữ lại phòng quản lý khoa học của Sở.

Tuyển tập công trình khoa học – công nghệ 2002-2006 được phát hành nhằm giới thiệu tên đề tài, tên chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp, nội dung và kết quả nghiên cứu chủ yếu, những nhân tố đã góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong thời gian qua của địa phương trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.

Mục tiêu biên tập tài liệu này nhằm giới thiệu tổng thể về hệ thống các đề tài, giới thiệu tổng quát các kết quả nghiên cứu . Qua đó, các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân sẽ có điều kiện tìm hiểu những vấn đề khoa học đã được nghiên cứu có kết quả trong giai đoạn 2002 - 2006. Là thể hiện sự trân trọng của chúng tôi đối với các Viện, Trường, Trung tâm, các nhà khoa học... đã đóng góp cho xã hội những công trình khoa học tiêu biểu, ghi lại đậm nét dấu ấn của một cá nhân, tập thể với một tấm lòng vì sự nghiệp phát triển đi lên của địa phương và đất nước.

Chúng tôi cũng hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các cơ quan nghiên cứu, quản lý, các Viện, trường, các nhà sản xuất, tập thể và cá nhân nhà khoa học những người quan tâm đến thành tựu khoa học công nghệ của địa phương, có căn cứ để tham khảo và khai thác hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong giai đoạn này.

Trân trọng kính chào.

BAN BIÊN TẬP