Vũ trụ và con người - Nguyễn Văn Huấn

Tác giả : Nguyễn Văn Huấn
  • Lượt đọc : 45
  • Kích thước : 16.51 MB
  • Số trang : 360
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 466
  • Số lượt xem : 2.373
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển "Võ Trụ và Con Người" này viết ra, một phần lớn do người bạn trăm năm của tôi là: Nguyễn-Thị-Hai. Công tôi nghĩ ra cũng không có gì đáng gọi mà phải phô trương tên tuổi. Tôi đã từ khước, nhưng bạn tôi lại khước từ và bảo rằng: "Không có anh đề xướng, không có anh tổ-chức giảng giáo lý T.T.H cho một nhóm anh em đòi hỏi Chân – lý, không có anh thảo luận, không có anh giản-dị-hóa những tư-tưởng, những triết- lý khô —khan và khó hiểu này, không có anh cọng –tác và nếu không có anh hy-sinh để đưa nó ra đời, thì quyển sách này cũng mai một đi!".

Đó là lời của bạn tôi; nhưng đúng ra, quyển sách này được chào đời trước tiên là nhờ các nhà Đại –đức Thông – Thiên -Học Thế – giới như Ba H.P.Blavats, ông Đại —tá Olcott, Bà Bác –sĩ Annie Besant, ông Giám-mục C. Leadbeater, ông Bắc – sĩ C. Arundale, ông Jinarajadasa, ông Powell, ông N.Sri Ram, bà Rukmini Devi đã giúp cho tôi nhiều Chơn-lý; kế đó là nhờ cha mẹ tôi, bạn tôi, các ông thầy dạy tôi học, các tầng lớp người trong xã-hội: Sĩ, Nông, Công, Thương đã trực-tiếp hoặc gián-tiếp giúp đời tôi được đôi phần giấc-ngộ, được thay đổi lớn lao, và được sống yên ổn làm công việc này.

Tôi tôn –kính và thành-tâm hiến dâng công trình này để đền ơn công giác ngộ, công nuôi dưỡng, công khai sáng, công giúp đỡ. Và tôi xin đưa giáo- lý này ra đời với sự tin – tưởng rằng; nó sẽ hữu ích cho người khác cũng như nó đã thay đổi đời sống của tôi rất nhiều vậy.

Ngày 15 tháng giêng Đình-Dậu

(13.2-57)

NGUYỄN-VĂN-HUẤN