42 Thân Phần

Tác giả : THERAVADA
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 2.17 MB
  • Số trang : 56
  • Đăng lúc : 1 tháng trước
  • Số lượt tải : 139
  • Số lượt xem : 1.092
  • Đọc trên điện thoại :
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về 42 thân Hôm nay ta sẽ đầu nói về 4 thần chúng ta cũng phải biết về sắc của 6 môn. Trong bài pháp trước thì thấy cũng đã giải thích về việc làm thế nào để hành thiền Tứ Đại một cách tóm tắt. Bất cứ khi nào mà chúng ta muốn thực hành thiền Vipassanā thì phải bắt đầu với một trong những phương pháp: phương pháp tóm tắt hoặc phương pháp chi tiết về thiền Tứ Đại. Đức Phật sẽ dạy một trong hai phương pháp này trước khi nói về việc hành thiền Vipassanā, cả hai phương pháp này nhằm chỉ để phân biệt phần Sắc (Rūpa). Vì thế chúng ta cũng cần phải biết phương pháp chi tiết, chính vì thế mà thầy đã chọn chủ đề: “42 Thân Phần” cho buổi giảng ngày hôm nay.