Các Học Thuyết Về Giá Trị Thặng Dư Phần I

Thể loại: Triết Học
Tác giả : C. Mác
  • Lượt đọc : 463
  • Kích thước : 4.22 MB
  • Số trang : 664
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 333
  • Số lượt xem : 2.022
  • Đọc trên điện thoại :
Tác phẩm Các học thuyết về giá trị thặng dư được C. Mác viết trong thời gian từ tháng Giêng 1862 đến tháng Bảy 1863. Đây là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác, nguồn tư liệu để ông viết bộ Tư bản. Tác phẩm này đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản trong tập 26 của bộ C. Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập. Bộ sách gồm ba quyển tương ứng với ba phần của tập 26 bộ C. Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập xuất bản năm 1995. Nội dung tác phẩm được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: Về khoa học kinh tế chính trị trước Ri-các-đô. Phần thứ hai: Về Ri-các-đô. Phần thứ ba: Về các nhà kinh tế học sau Ri-các-đô.