Công An Nhân Dân Đấu Tranh Phản Bác Những Luận Điệu Xuyên Tạc Chủ Nghĩa Mác - Lênin, Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Trong Tình Hình Mới

Thể loại: Chính Trị
  • Lượt đọc : 238
  • Kích thước : 2.40 MB
  • Số trang : 418
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 138
  • Số lượt xem : 1.324
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách tập hợp bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, quản lý, cán bộ và giảng viên của Học viện An ninh. Các bài viết góp phần giúp bạn đọc nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay; làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.