Đưa vấn đề giới vào phát triển : thông qua sự bình đẳng giới về quyền, nguồn lực và tiếng nói

Thể loại: Xã Hội Học ;Chính Trị
Tác giả : Nhiều tác giả
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 94.82 MB
  • Số trang : 411
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 28
  • Số lượt xem : 561
  • Đọc trên điện thoại :
CHÚNG TÔI VUI MỪNG GIỚI THIỆU BẢN DỊCH BÁO CÁO của Ngân hàng Thế giới về “Đưa vẫn đề Giới vào Phát triển", trong đó đưa ra những phát hiện mới nhất mang tính toàn cầu về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và vấn đề giới. Bản dịch sang tiếng Việt được thực hiện với sự trợ giúp tài chính của tổ chức CIDA.
Quyển sách này ra đời vào thời điểm thích hợp đối với Việt Nam, vì Chính phủ đang hoàn thiện Kế hoạch Hành động vì Sự Tiến bộ của Phụ nữ và Bình đẳng Giới giai đoạn 2001-2005. Kế hoạch Hành động này được xây dựng trên nền tảng những tiến bộ quan trọng đã đạt được về bình đẳng giới ở Việt Nam trong những thập kỷ gần đây, đồng thời cũng thừa nhận những bất bình đẳng giới còn tồn tại dai dẳng trong nhiều khía cạnh của đời sống. Cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới, hiện nay Việt Nam phải hành động để giải quyết những vấn đề về giới tồn tại cũng như mới phát sinh, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS; bạo lực trong gia đình; trách nhiệm của nam giới trong sức khỏe sinh sản; sự tiếp cận của phụ nữ nông thôn đến quyền sử dụng đất; các dịch vụ khuyến nông và tín dụng; đại diện của phụ nữ trong các cơ quan chính quyền địa phương; và sự tham vấn công dân trong Nghị định về Dân chủ ở cấp Cơ sở. Những vấn đề này đã được xác định trong báo cáo gần đây của ủy ban Quốc gia vì sự Tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam (NCFAW): "Phân tích Tình hình và Đề xuất Chính sách nhằm tăng cường Tiến bộ của Phụ nữ và Bình đẳng Giới ở Việt Nam", tháng 10, 2000.
Chúng tôi hy vọng rằng bản dịch báo cáo này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận xa hơn nữa tới kiến thức toàn cầu về mối liên quan giữa bình đẳng giới và tăng trưởng kinh tế, giữa giảm nghèo và quản lý nhà nước hiệu quả.