Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min – Max

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Đặng Thành Nam
  • Lượt đọc : 598
  • Kích thước : 12.30 MB
  • Số trang : 735
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 2.036
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Chương 1: Bất đẳng thức và các kỹ thuật cơ bản

Chủ đề 1. Kỹ thuật biến đổi tương đương

Chủ đề 2. Kỹ thuật minh phản chứng

Chủ đề 3. Kỹ thuật quy nạp toán học.

Chủ đề 4. Kỹ thuật miền giá trị

Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng nguyên lí Diricle

Chủ đề 6. Kỹ thuật tam thức bậc hai

Chủ đề 7. Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức tích phân


Chương 2: Bất đẳng thức và phương pháp tiếp cận

Chủ đề 1. Các kỹ thuật sử sụng bất đẳng thức AM-GM cơ bản.

Chủ đề 2. Kỹ thuật ghép cặp trong chứng minh đẳng thức AM-GM.. 102

Chủ đề 3. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức AM-GM dạng cộng mẫu số

Chủ đề 4. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz..

Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng phân thức.

Chủ đề 6. Kỹ thuật tham số hóa.

Chủ đề 7. Bất đẳng thức Holder và ứng dụng..

Chủ đề 8. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Chebyshev

Chủ đề 9. Bất đẳng thức Bernoulli và ứng dụng.


Chương 3: Phương trình hàm số trong giải toán bất đẳng thức và cực trị

Chủ đề 1. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu với bài toán cực trị và bất đẳng thức một biến số.

Chủ đề 2. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu cho bài toán cực trị và bất đẳng thức hai biến số.

Chủ đề 3. Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu cho bài toán cực trị và bất đẳng thức ba biến số.

Chủ đề 4. Kỹ thuật sử dụng tính thuần nhất.

Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức tiếp tuyến.

Chủ đề 6. Kỹ thuật khảo sát hàm nhiều biến.

Chủ đề 7. Kỹ thuật sử dụng tính chất của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai.

Chủ đề 8. Bất đẳng thức phụ đáng chú ý và áp dụng giải đề thi tuyển sinh.

Chủ đề 9. Bài toán chọn lọc bất đẳng thức và cực trị ba biến.


Chương 4: Số phương pháp chứng minh bất đẳng thức khác

Chủ đề 1. Kỹ thuật lượng giác hóa.

Chủ đề 2. Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Schur..

Chủ đề 3. Kỹ thuật dồn biến.