Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới

  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 26.38 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 75
  • Số lượt xem : 877
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm qua, thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức biên soạn, cập nhật tài liệu cho phù hợp với các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng.

Nội dung tài liệu tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu gồm 10 bài:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.
Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức.
Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu tài liệu với các đảng viên và bạn đọc. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để lần xuất bản sau nội dung tài liệu được hoàn chỉnh hơn.

Tháng 02 năm 2020
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT