Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Cơ Sở

  • Lượt đọc : 129
  • Kích thước : 5.67 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 39
  • Số lượt xem : 755
  • Đọc trên điện thoại :
Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc, trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do vậy, việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, một lòng kiên định, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng yêu cầu phải “có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương”.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; nhằm giúp các cấp ủy đảng, các địa phương triển khai chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tái bản cuốn sách Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Cuốn sách gồm 6 bài:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư - tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Bài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.
Bài 3: Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Bài 4: Về đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới.
Bài 5: Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Bài 6: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Cuốn sách nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương, PGS.TS. Phạm Duy Đức, PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông.

Xin giới thiệu tài liệu với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tháng 02 năm 2020
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Sách liên quan