Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 2 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 453
  • Kích thước : 9.01 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 159
  • Số lượt xem : 2.004
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 2 Bộ Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất 2

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học

3. Phương pháp dạy học / tổ chức hoạt động

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất lớp 2

5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

7. Một số lưu ý về lập kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 2

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học để phát triển năng lực

2. Gợi ý, hướng dẫn dạy học các hoạt động trong sách giáo khoa

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên môn Giáo dục thể chất lớp 2

1. Cấu trúc sách giáo viên Giáo dục thể chất 2

2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

Thuộc bộ sách

Sách liên quan