Bài tập hoá hữu cơ

Tác giả : Phan Thanh Sơn Nam
  • Lượt đọc : 276
  • Kích thước : 7.37 MB
  • Số trang : 619
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 869
  • Đọc trên điện thoại :
Phần I: BÀI TẬP
Chương 1 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2 Các hợp chất hydrocarbon no
Chương 3 Các hợp chất hydrocarbon không no
Chương 4 Các hợp chất hydrocarbon thơm
Chương 5 Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6 Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7 Các hợp chất carbonyl
Chương 8 Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9 Các hợp chất amine – diazonium
Phần II: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Chương 1 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ
Chương 2 Các hợp chất hydrocarbon no
Chương 3 Các hợp chất hydrocarbon không no
Chương 4 Các hợp chất hydrocarbon thơm
Chương 5 Các dẫn xuất halogen và hợp chất cơ magnesium
Chương 6 Các hợp chất alcohol và hợp chất phenol
Chương 7 Các hợp chất carbonyl
Chương 8 Các hợp chất carboxylic acid
Chương 9 Các hợp chất amine – diazonium
TÀI LIỆU THAM KHẢO