Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hòa Lan giao tiếp với Đại Việt thế kỷ 16-17-18

Tác giả : Nguyễn Khắc Ngữ
  • Lượt đọc : 61
  • Kích thước : 6.66 MB
  • Số trang : 110
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 137
  • Số lượt xem : 665
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hòa Lan giao tiếp với Đại Việt thế kỷ 16-17-18 trên điện thoại
BỘ SƯ VIỆT NAM TIẾP XÚC VỚI TÂY-PHƯƠNG này có mục đích trình-bày cùng độc giả mọi liên-lạc giữa các nước Tây phương và nước Đại Việt tử Thế kỷ thứ XVI đến thế kỷ XVIII (Thổi Trịnh Nguyễn phân tranh,Tây sơn Nguyễn phân tranh) và nước Đại-nam hay Đại Nam-Việt thời các vua đầu nhà Nguyễn.
Những liên-lạc này bao gồm những liên lạc cá nhân,thương mại, tôn giáo và tất nhiên quan trọng nhất là những bang giao giữa các nước Âu châu như Bồ Đào Nha,Hoa lan, Tây ban Nha,Pháp,Anh và cả Hoa kỳ ở Mỹ châu với nước Việt ta.
Vì lý do kỹ thuật,bộ SỰ VIỆT NAM TIẾP XÚC VỚI TÂY PHƯƠNG được in thành 5 cuốn :
1. Bồ Đào Nha,Hòa lan và Tây Ban Nha giao tiếp với Đại Việt (Thế kỷ XVI-XVIII).
2. Liên-lạc Việt Pháp từ Thế-kỷ XVI đến Thế kỷ XVIII. 3. Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) và Nguyễn Vương (Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX)
4. Anh Mỹ liên-lạc với xứ ta từ Thế kỷ XVII đến giữa The ky XIX.
5. Quân Pháp xâm lăng Đại nam (Hạ bán thế kỷ XIX). Ngoài ra bộ sách này còn có những tập tài liệu bổ túc sau:
1. Việt nam,những hình ảnh xưa,tập trung những hình do người Tây phương chụp khi liên lạc với xứ ta (trừ vài hình do người Việt chụp).
2. Bộ Sưu tập bản đồ cổ Việt nam,tập trung những bản đồ do người Tây phương về khi liên lạc với nước ta (trừ một số bản đồ do người Việt, Tàu và Cao ly vẽ).
3. Việt nam ngày xưa qua các họa ký Tây phương,tập trung những hình vẽ của người Tây phương khi xúc tiếp voi nước ta.
4. Nước Việt xưa dưới mắt người Tây phương bao gồm những thư từ,bút ký,hồi ký độc đáo của người Tây phương khi xúc tiếp với nước ta (2 cuốn).
Trong những năm gần đây,chúng tôi tỵ nạn ở Montréal,có duyên may sống trong khu phó người Bồ nên quen biết một số người bạn Bô mới.Nhờ căn duyên này việc tìm thêm nhiều tài liệu Bồ liên quan đến xứ ta đã giúp chúng tôi thêm nhiều sự kiện mới đóng góp cho việc tìm hiểu mới giao tiếp giữa Bồ và Đại Việt.
Thêm vào đấy,những phương tiện qua lại các nước trên thế giới cũng để dàng nên việc khai thác tài liệu ở các văn khó các nước liên quan cũng đem lại những ánh sáng mới trong việc nghiên cứu mới bang giao giữa các nước Tây phương với xứ ta.