Giáo trình bút ngữ Tiếng Anh cao cấp 2 - Phần 1: Kỹ năng viết

  • Lượt đọc : 271
  • Kích thước : 8.71 MB
  • Số trang : 103
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 114
  • Số lượt xem : 813
  • Đọc trên điện thoại :
PART 1: DATA INTERPRETATION..
UNIT 1: INTRODUCTION TO GRAPHS, CHARTS AND TABLES
1. Understanding the task
2. Understanding charts or tables..
3. Using appropriate language
4. Distinguishing static/dynamic charts and using suitable tenses.
UNIT 2: DESCRIBING LINE GRAPHS..
I. USING LANGUAGE OF CHANGE
II. UNDERSTANDING THE DATA.
III. DESCRIBING DATA
IV. ORGANIZING THE DESCRIPTION
V. EDITING FOR LANGUAGE.
PRACTICE.
UNIT 3: DESCRIBING BAR CHARTS
I. UNDERSTANDING THE DATA
II. COMPARING DATA
III. USING PARALLEL EXPRESSIONS.
IV. REWORDING THE INTRODUCTION.
V. WRITING THE DESCRIPTION.
VI. ENDING THE DESCRIPTION.
PRACTICE.
UNIT 4: DESCRIBING PIE CHARTS
I. UNDERSTANDING THE DATA.
II. DESCRIBING THE DATA. III. ORGANISING THE DESCRIPTION..
IV. COMPARING INFORMATION.
V. DESCRIBING PROPORTIONS
...