Hoá Lý - tập 3

Thể loại: Hoá Học ;Vật Lý
Tác giả : Trần Văn Nhân
  • Lượt đọc : 160
  • Kích thước : 7.01 MB
  • Số trang : 293
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 98
  • Số lượt xem : 951
  • Đọc trên điện thoại :
Chương I
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG. CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC
31. CÁC ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1.1. Điều kiện nhiệt động học
1.2. Điều kiện động học
$2. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
$3. CÁC QUY LUẬT ĐỘNG HỌC ĐƠN GIẢN
3.1. Phản ứng bậc một
3.2. Phản ứng bậc hai
33. Phản ứng bậc ba
3.4. Phản ứng bậc n
35. Phản ứng bậc 0
$4. CÁC QUY LUẬT ĐỘNG HỌC PHỨC TẠP
4.1. Phản ứng thuận nghịch
4.2. Phản ứng song song 4.3. Phản ứng nối tiếp
$5. SỰ PHỤ THUỘC TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀO NHIỆT ĐỘ
5.1. Định luật Arrhenius
5.2. Năng lượng hoạt hóa thực và biểu kiến 5.3. Hiệu ứng bù trừ
54. Quan hệ giữa năng lượng hoạt hóa
và hiệu ứng nhiệt của phản ứng cơ bản
$6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM
6.1. Các phương pháp đo tốc độ phản ứng
6.1.1. Phương pháp tỉnh
6.1.2. Phương pháp dòng
6.1.3. Phương pháp phun
6.1.4. Phương pháp hồi phục cân bằng
6.2. Các phương pháp xác định bậc phản ứng
và hằng số tốc độ phản ứng
6.2.1. Phương pháp dùng thông số vô thứ nguyên
6.2.2. Phương pháp tốc độ đầu (Van’t Hoff) 623. Phương pháp dựa vào đường cong động học
6.2.3.1. Phương pháp vi phân đô thị
6.2.3.2. Phương pháp một đường cong
6.2.3.3. Phương pháp hai đường cong
6.2.3.4. Phương pháp thời gian bán hủy 6.2.3.5 Phương pháp đoán và thử
6.2.4. Phương pháp dùng các đại lượng vật lí
6.2.4.1. Tương quan nổng độ và các tính chất vật lí
...

Thuộc bộ sách