Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Toán 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Giáo dục ;Lớp 7
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 277
  • Kích thước : 10.38 MB
  • Số trang : 57
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 223
  • Số lượt xem : 2.488
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN MỘT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.

1. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN.
1.1. Mục tiêu chung của môn Toán
1.2. Mục tiêu của môn Toán cấp Trung học cơ sở...
1.3. Nội dung, thời lượng, yêu cầu căn đạt của môn Toán lớp 7
1.4. Những điểm khác biệt so với Chương trình và SGK Toán 7 hiện hành

2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7
2.1. Quan điểm tiếp cận, biên soạn 22, Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học
2.3. Ví dụ, phân tích một vài bài học đặc trưng minh hoạ cho những điểm mới của sách
2.4. Khung kế hoạch dạy học (hay phân phối chương trình) gợi ý của nhóm tác giả.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
3.1. Định hưởng, yêu cầu cơ bản chung về đối mới phương pháp dạy học của Toán đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực.
3.2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học/hoạt động
3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài / hoạt động điển hình
4. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP.
4.1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực.
4.2. Gợi ý, ví dụ minh hoạ (trong sách) vẽ đối mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, tự đánh giá
5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC.
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên.
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, tham khảo.
5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học...

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án)
2. Bài soạn minh hoa.