Thế Giới Trường Thuốc

Tác giả : Đặng Đức
  • Lượt đọc : 243
  • Kích thước : 12.85 MB
  • Số trang : 322
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 185
  • Số lượt xem : 1.607
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI THỀ HIPPOCRATE
Trước sự hiện diện của các Thầy ở trường Y Khoa này, của các Bạn đồng môn thân mến và trước di ảnh HIPPOCRATE, tôi xin hứa và thề sẽ trung thành với quy tắc DANH DỰ và LIÊM-KHIẾT trong khi hành nghề y sĩ.
* Tôi sẽ săn sóc miễn phi cho người nghèo và không bao giờ đòi hỏi một thù lao qua đảng so với công việc làm.
* Được mời đến tư gia, mắt tôi sẽ không đề ý đến mọi sự xảy ra, miệng tôi sẽ giữ kín những bí mật, đã tiết lộ. Tôi sẽ không lợi dụng địa vị của minh để làm đồi bại phong tục hoặc tán trợ tội ác.
* Một lòng tôn trọng và biết ơn các Thầy, tới sẽ truyền bảo cho con cháu các Thầy những giáo huấn mà tôi đã được lãnh hội.
* Nếu tôi giữ trọn lời thề, người đời sẽ quỷ mến. Nếu tôi thất hứa, tôi sẽ mang mối ô danh và can chịu sự khinh bỉ của các Bạn đồng nghiệp.