Xuất Bản Việt Nam - 70 Năm Xây Dựng Và Phát Triển (1952 - 2022)

  • Lượt đọc : 116
  • Kích thước : 12.11 MB
  • Số trang : 694
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 35
  • Số lượt xem : 515
  • Đọc trên điện thoại :
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi sách, báo là vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng để tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức quần chúng đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Những tác phẩm của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ XX đã đặt nền móng cho sự nghiệp xuất bản cách mạng Việt Nam. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, xuất bản cách mạng có điều kiện phát triển, thể hiện vai trò to lớn của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân còn non trẻ, giữ gìn thành quả cách mạng.

Năm 1952, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới, nhu cầu sách, báo ngày càng tăng về cả số lượng và chất lượng. Trong bối cảnh đó, cần có một cơ quan thống nhất điều hành cả ba khâu xuất bản, in và phát hành để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới. Theo đề nghị của Nha Tuyên truyền Văn nghệ, ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia. Đây là lần đầu tiên ngành xuất bản có một cơ quan vừa là doanh nghiệp quốc gia, vừa là cơ quan quản lý nhà nước thống nhất trên cả ba khâu: Xuất bản, In và Phát hành trong phạm vi cả nước. Ngày 10 tháng 10 năm 1952 cũng chính thức được lấy làm ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển. Trên cơ sở các tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác Xuất bản, In, Phát hành sách và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tham gia Hội thảo, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tuyển chọn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xuất bản Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển (1952 - 2022).

Kết cấu cuốn sách gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Hành trình 70 năm.
Phần thứ hai: Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam - Tầm nhìn và định hướng phát triển.

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những đóng góp quan trọng của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực trạng thể chế pháp lý cho hoạt động xuất bản và công tác quản lý nhà nước về xuất bản; tác động của quá trình hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến hoạt động xuất bản và những thách thức đặt ra cho hoạt động xuất bản; các giải pháp nhằm xây dựng ngành xuất bản Việt Nam theo hướng ngành công nghiệp văn hóa hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Cuốn sách gồm bài viết của nhiều tác giả, đề cập nhiều nội dung, vấn đề khác nhau trong các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách. Nhà xuất bản cố gắng giữ các ý kiến, quan điểm cá nhân trong các bài viết của các tác giả.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 9 năm 2022
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT