Các Nền Văn Hóa Thế Giới: Phương Đông

Tác giả : Đặng Hữu Toàn
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 57.97 MB
  • Số trang : 417
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 1.410
  • Đọc trên điện thoại :
Văn hoá hoặc văn minh là chỉnh thể phức hợp bao gồm tri thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, tập tục và bất kì năng lực, thói quen nào khác mà con người cần có với tư cách là thành viên của xã hội". Nó bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác; là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần dân tộc, bản sắc dân tộc, ý thức và những phương thức tiếp nhận những giá trị của các dân tộc khác.
Ngày nay, tính cô lập và khép kín của đời sống các dân tộc bị thu hẹp, sự giao lưu văn hoá ngày càng được tăng cường, không một dân tộc nào tồn tại tách biệt mà không có sự giao lưu văn hoá với các dân tộc khác. Sự giao lưu văn hoá đã trở thành nhu cầu nội tại của sự phát triển văn hoá, nhờ đó nền văn hoá của dân tộc được tiếp thu thêm các yếu tố tích cực và được làm giàu thêm để phát triển.