Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  • Lượt đọc : 160
  • Kích thước : 13.17 MB
  • Số trang : 149
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 50
  • Số lượt xem : 743
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm giúp sinh viên có thêm nguồn tài liệu để tự nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả đã biên soạn Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - tài liệu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc biệt là đường lối ở các lĩnh vực cơ bản trong thời kì đổi mới. Về hình thức, trong từng chương chúng tôi đề ra mục tiêu về kiến thức, tư tưởng, thái độ, kĩ năng cho người học; về nội dung, dựa trên cơ sở những kiến thức cơ bản theo Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi bổ sung những kiến thức mới trên tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (2016) vào phần nội dung tương thích.
Giáo trình này gồm Chương mở đầu và 8 chương nội dung bám sát theo chương trình môn học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975)
Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa
Chương 5: Đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
Chương 7: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
Chương 8: Đường lối đối ngoại.