Giáo trình quản lý dự án

Tác giả : Từ Quang Phương
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 108.58 MB
  • Số trang : 327
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 163
  • Số lượt xem : 1.676
  • Đọc trên điện thoại :
Quản lý dự án ra đời từ những năm 1950 của thế kỷ XX, khởi đầu từ lĩnh vực quân sự Mỹ, ngày nay đã phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư trong nền kinh tế, môn học Quản lý dự án đã ra đời và được giảng dạy từ năm 1996 đến nay cho các hệ đại học chính quy, tại chức, hệ cấp bằng đại học thứ hai, cao học... thuộc chuyên ngành Kinh tế Đầu tư và một số ngành kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cùng với quá trình giảng dạy, môn học ngày càng được hoàn thiện và được đánh giá là rất cần thiết và bổ ích phục vụ việc quản lý hiệu quả đầu tư.
Giáo trình Quản lý dự án là một trong những giáo trình chính dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bên cạnh những giáo trình chuyên ngành đã xuất bản phục vụ học tập và giảng dạy như: Kinh tế đầu tư, Lập dự án đầu tư, Thẩm định dự án và một số môn học bổ trợ khác như: Đấu thầu, Quản lý rủi ro... giáo trình Quản lý dự án là sự kế tiếp logic, khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư đã trình bày trong những môn học này.
Giáo trình Quản lý dự án được sử dụng làm tài liệu giảng dạy của giáo viên và học tập cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế Đầu tư và các chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Giáo trình là tài liệu tham khảo cho giáo viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, cho cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp ở các cơ quan quản lý và kinh doanh.