Giáo trình hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước

Tác giả : Đinh Văn Mậu
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 14.15 MB
  • Số trang : 162
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 859
  • Đọc trên điện thoại :
Hiến pháp và Luật tổ chức bộ máy nhà nước là một trong những môn học quan trọng trọng chương trình đào tạo trung cấp hành chính, đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo và Học viện Hành chính phê duyệt. Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính đảm nhận biên soạn giáo trình này.

Nội dung môn học gồm hai phần:
Phần I, cung cấp cho học viên những nội dung cơ bản của Hiến pháp - Đạo luật cơ bản của nhà nước, về tổ chức nhà nước, bao gồm các vấn đề chính trị, quyền lực chính trị, cơ sở kinh tế – xã hội của nhà nước. Sự xác lập quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, nguyên tắc và mô hình tổ chức nhà nước. Đồng thời, trong phần này cũng giới thiệu khái quát mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ta qua các Hiến pháp 1946; 1959; 1980 và 1992.
Phần II, tập trung giới thiệu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và vấn đề cải cách tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước hướng tới tổ chức nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.