Nhà cao tầng Bê tông cốt thép

Tác giả : Võ Bá Tầm
  • Lượt đọc : 516
  • Kích thước : 27.67 MB
  • Số trang : 247
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 550
  • Số lượt xem : 3.150
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn nhà cao tầng bê tông cốt thép được biên soạn dựa vào đề cương môn học nhà nhiều tầng bê tông cốt thép và dựa vào nền tảng của cách tài liệu tham khảo trong và ngoài nước, tác giả cố gắng chọn lọc, sắp xếp, bổ sung, hoàn thiện và hệ thống lại những phần có liên quan trực tiếp đến môn học, kể cả hình ảnh minh hoặc cũng được trích từ mạng internet.
Nội dung chính là trình bày những nguyên tắc cơ bản trong việc lựa chọn giải pháp kiến trúc, kết cấu phù hợp cho nhà cao tầng, tìm hiểu về bản chất sự làm việc và phạm vi ứng dụng của từng loại kết cấu đó.