Đất Lề Quê Thói

Tác giả : Vũ Văn Khiếu
  • Lượt đọc : 18
  • Kích thước : 47.67 MB
  • Số trang : 538
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 505
  • Số lượt xem : 3.368
  • Đọc trên điện thoại :
Đặt hai tiếng Lề thói hoàn toàn Việt Nam làmnhan đề sách này có lẽ mộc mạc và giản dị hơn.
Tục ngữ xưa Đặt lề quê thói ai nghe cũng hiều ngay, nhưng bây giờ đã có nhiều đòi thay, hai tiếng Lề Thổi đã bắt đầu thành xa lạ và dường như đang mất dần âm hưởng đề rồi sẽ hòa tan vào im lặng, dầu có muốn cứu vãn chỉ thành ra câu nệ, không văn vẻ không quen tại bằng hai tiếng Phong Tục.
Nếp sống của mấy dân tộc ở Đông Á chịu ảnh hưởng rất nhiều của Nho giáo. do lớp người lãnh đạo, qua mấy chục thế kỷ, hằng cồ võ hô hào, theo tinh thần Khổng Mạnh, với những giáo điều làm con trong gia đình, làm dân trong nước thì phải theo cho thành thuộc không được trái. Do đó, hai chữ Phong Tục có nghĩa: Phong là sự gì người này xưởng lên kẻ khác nối theo rồi thành thói quen, như vật theo gió hòa vào nhịp điệu mà không biết ; Tục là thổi bắt chước người trên, lâu dần hóa thành thuộc. Nói cho gọn thì người trên cảm hóa người dưới gọi là Phong, người dưới tập nhiễm được gọi là Tục (Thượng sở hóa viết Phong, hạ sở tập viết Tục).