Data Story Telling - Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Tác giả : Bùi Thị Ngọc Thu
  • Lượt đọc : 406
  • Kích thước : 2.21 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 314
  • Số lượt xem : 1.416
  • Đọc trên điện thoại :
Lời mở đầu
1. Hiểu biết cơ bản về khoa học dữ liệu và dữ liệu trong kinh doanh
2. Khoa học về kể chuyện bằng dữ liệu
3. Bốn cấp độ trong hành trình kể chuyện bằng dữ liệu
4. Bốn yếu tố cấu thành kể chuyện bằng dữ liệu
5. Trực quan hóa dữ liệu
6. Nghệ thuật làm cho dữ liệu kết dính
Phụ lục
Tài liệu tham khảo