Đồng hành tòa trong và tòa ngoài trong việc đào tạo linh mục tại Việt Nam

  • Lượt đọc : 24
  • Kích thước : 1.68 MB
  • Số trang : 115
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 30
  • Số lượt xem : 447
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đồng hành tòa trong và tòa ngoài trong việc đào tạo linh mục tại Việt Nam trên điện thoại
Từ năm 2021-2023, Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI được tổ chức với chủ đề: "Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.” Quả thể, con đường hiệp hành là dấu chỉ thời đại như Đức Giáo Hoàng Phanxicô quả quyết rằng: “Con đường hiệp hành chính là con đường mà Thiên Chúa mong đợi nơi Hội Thánh trong thiên niên kỷ thứ ba." Mọi tổ chức và mọi thành viên của Hội Thánh được mời gọi tham gia, canh tân và lên đường theo con đường hiệp hành ấy để thi hành tốt sứ vụ truyền giáo. Đặc biệt, con đường hiệp hành phải là con đường mà mỗi Chủng viện được mời gọi bước đi và hướng tới. Vì thế, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa chủ đề này liên quan đến đời sống, cách tổ chức và việc huấn luyện của Chủng viện theo hướng hiệp hành.