Giáo trình sinh học phát triển

Tác giả : Nguyễn Như Khanh
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 48.86 MB
  • Số trang : 391
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 1.676
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình gồm 5 phần, 13 Chương:

Phần một: Những cơ sở chung của sinh học phát triển, gồm 4 chương từ chương 1 đến chương 4 là: 1) Cơ sở phân tử trong sinh học phát triển, 2) Các cơ chế tế bào của sự phát triển, 3) Kiểm tra hormon quá trình phát triển, 4) Tiến hoá của sự phát triển.

Phần hai: Sinh học phát triển cả thể động vật, gồm 6 chương, từ chương 5 đến chương 10 là: 5) Giảm phân, 6) Phát sinh giao tử, 7) Thụ tinh, 8) Phát triển phôi sớm, 9) Hình thành trục cột sống, 10) Sự phát triển của người.

Phần ba: Sinh học phát triển cả thể thực vật, gồm 3 chương, từ chương 11 đến chương 13 là: 11) Phát triển sinh dưỡng, 12) Phát triển cơ thể (hình thái) thực vật, 13) Phát triển sinh sản ở thực vật.
Cuối mỗi chương có phần tóm tắt và câu hỏi.

Phân công biên soạn:
GS. TS. Nguyễn Như Khanh, Chủ biên và tham gia biên soạn nhập môn, lời giới thiệu và các chương 1, 2 và 4 phần một.
TS. Võ Văn Toàn biên soạn các chương 3 phần một; toàn bộ phần hai. gồm các chương 5, 6, 7, 8, 9 và 10.