Lí luận giáo dục

Tác giả : Phan Thanh Long
  • Lượt đọc : 61
  • Kích thước : 5.97 MB
  • Số trang : 265
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 41
  • Số lượt xem : 660
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC
1. Khái niệm quá trình giáo dục
2. Bản chất và đặc điểm của quá trình giáo dục.
3. Quy luật của quá trình giáo dục.
4. Động lực và các khâu của quá trình giáo dục
5. Tự giáo dục và giáo dục lại

CHƯƠNG 2. NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC
1. Khái niệm chung về nguyên tắc giáo dục
2. Hệ thống các nguyên tắc giáo dục

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG GIÁO DỤC.
1. Những cơ sở xây dựng nội dung giáo dục
2. Những nội dung giáo dục cơ bản
3. Một số nội dung giáo dục khác trong nhà trường hiện nay

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC.
1. Khái niệm phương pháp giáo dục.
2. Hệ thống các phương pháp giáo dục..
3. Vấn đề lựa chọn và phối hợp các phương pháp giáo dục

CHƯƠNG 5. NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP
1. Các chức năng của người giáo viên chủ nhiệm lớp
2. Nhiệm vụ, nội dung công tác chủ nhiệm lớp..
3. Các phương pháp tác động giáo dục của người giáo viên chủ nhiệm.
4. Những phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên chủ nhiệm lớp
Bài tập vận dụng