Quản lý tài chính công

Tác giả : Trần Đình Ty
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 75.00 MB
  • Số trang : 426
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 68
  • Số lượt xem : 565
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Quản lý tài chính công trên điện thoại
Trên cơ sở vận dụng đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới cũng như kinh nghiệm cuả các nước, cuốn sách cung cấp một cách hệ thống cơ sở lý luận về tài chính công và quản lý tài chính công.

Đặc biệt cuốn sách sẽ đi sâu phân tích cụ thể và có hệ thống cơ sở lý luận quản lý đối với từng bộ phận của tài chính công như quản lý thu ngân sách, quản lý chi ngân sách, quản lý các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, hệ thống tổ chức quản lý...