Quang học sóng

Tác giả : Jean-Marie Brebec
  • Lượt đọc : 16
  • Kích thước : 7.96 MB
  • Số trang : 292
  • Đăng lúc : 2 tuần trước
  • Số lượt tải : 26
  • Số lượt xem : 217
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Quang học sóng trên điện thoại
MỤC LỤC

1 Sóng ánh sáng
2 Đại cương về giao thoa trong quang học
3 Giao thoa do chia mặt sóng
4 Giao thoa do chia biên độ
5 Giao thoa hai sóng trong ánh sáng không đơn sắc.
6 Nhiễu xạ của sóng ánh sáng
7 Giáo trình thực tập: Giao thoa kế MICHELSON.
8 Giáo trình thực tập: Máy quang phổ cách tử
9 Giáo trình thực tập: Nghiên cứu sự phân cực của sóng ánh sáng
Phụ lục 1: Phép biến đổi FOURIER
Phụ lục2 : Giao thoa kế MICHELSON, kiểu Mich-2 (SOPRA)