Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn: Hóa Học

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Đình Quang
  • Lượt đọc : 277
  • Kích thước : 72.52 MB
  • Số trang : 701
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 173
  • Số lượt xem : 1.892
  • Đọc trên điện thoại :

Cuốn sách được chia làm các phần sau:

Trang VI : Lời cảm ơn

Trang VII – VIII: Lời mở đầu

Trang XI - X : Hướng dẫn sử dụng sách

Phần 1. Phương pháp giải hoá

Trang11 -37 :Phương pháp số đếm

Trang38 - 66 : Phương pháp Trang bình

Trang67 - 87 :Phương pháp bảo toàn khối lượng

Trang 88 – 118: Phương pháp bảo toàn electron (cơ bản và mở rộng)

Phần 2. Một số dạng bài khó

Trang 119 – 138: Chuyên đề 1: Viết đồng phân của hợp chất hữu cơ

Trang 139 – 156: Chuyên đề 2: Sự điện phân

Trang 157 – 177: Bài toán 1: Al, Zn và hợp chất của Al, Zn tác dụng với dung dịch kiềm

Trang 178 – 179: Bài toán 2: Bài toài sục khí CO2 vào dung dịch chứa OH- và Ca2+

Trang180 – 181: Bài toán - 709 10. BÀI PHÁT : Nhỏ dung dịch H+ vào dung dịch – 186: Bài : Bài toán về tốc độ phản ứng

Trang 187 – 196: Bài toán 4: Bài toán về cân bằng hoá học

Phần 3. Một số mẹo giải hoa

Trang 197 - 198: Mẹo số 1: Phương pháp chặn hai đầu

Trang 199 - 200: Mẹo số 2: Sử dụng phương trình phản ứng

Trang 201 - 206: Mẹo số 3: Sử dụng công thức nco, – ni,o = (a – 1)nyx

Trang207 - 210: Phụ lục phần 3: Một số phương pháp viết phương trình hoá học

Phần 4. Tổng hợp lí thuyết Trang 211 - 258: Hoá vô cơ

Trang 211 - 213: Bài 1: Nitơ

Trang 214 - 215: Bài 2: Amoniac

Trang 216 - 223: BÀI 3: Muối amonl

Trang 224 - 225: Bài 4: Axit nitric

Trang 226 – 233: Bài 5: Muối nitrat

Trang 234 – 239: Bài 6: Photpho

Trang240 - 241: Bài 7: Axit photphoric

Trang 242 - 243: Bài 8: Muối photphat

Trang 244 - 248:Bài 9: Phân bón hoá học Cacbon

Trang 249 – 250: Bài 10:

Trang 251 – 252: Bài 11. Cacbon monoaxit

Trang 253 – 254: BÀI 12: Cacbon đioxit

Trang 255 – 256: Bài 13: Muối cacbonat

Trang 257 – 257: BÀI 14: SILIC

Trang 258 – 258: BÀI 15: Hợp chất của Silic

Trang 259 428: Hoa hữu cơ

Trang 259 – 260: Bài 1: Hợp chất hữu cơ

Trang 261 - 270: Bài 2: Ankan

Trang 271 – 276: Bài 3: Xicloankan

Trang 277 - 201: Bài 4: Anken

Trang 282 – 283: Bài 5: Ankađien

Trang 284 – 285: Bài 6: Ankin

Trang 286 – 287: Bài 7: Aren

Trang 287 – 289; Bài 8: Stiren

Trang 290 – 291: Bài 9: Dẫn xuất halogen

Trang 292 – 296: Bài 10: Ancol

Trang 297 – 298: Bài 11: Phenol

Trang 299 – 305: Bài 12: Anđehít và Xeton

Trang 306 – 321: Bài 13: Axit cacboxylic

Trang 321 – 328: Bài 14: Este

Trang 329 – 329: Bài 15: Lipit

Trang 330 – 335: Bài 16: Chất béo

Trang 336 – 342: Bài 17: Chất giặt rửa

Trang 343 – 343: Bài 18: Cacbohiđrat

Trang 344 – 348: Bài 19: Glucozo

Trang 349 – 365: Bài 20: Fructozo

Trang 366 – 368: Bài 21: Saccarozo

Trang 369 – 374: Bài 22: Mantozo

Trang 375 – 376: Bài 23: Tinh bột

Trang 377 – 381: BÀI 24: Xenlulozo

Trang 382 – 389: Bài 25: Amin

Trang 390 - 403: Bài 26: Amino axit

Trang 404 – 406: Bài 27: Peptit

Trang 407 – 423: Bài 28: Protein

Trang 424 – 428: Bài 29: Polime

Trang 429 - 508 : Đại cương kim loại và dãy điện hoá

Trang 429 – 434: Bài 1: Đại cương về kim loại

Trang 435 - 443: Bài 2: Hợp kim

Trang 444 – 451: BÀI 3: Dãy điện hoá của kim loại

Trang 452 – 461: BÀI 4: Sự ăn mòn kim loại

Trang 462 – 465: Bài 5: Điều chế kim loại

Trang 466 – 468: Bài 6: Nhóm các kim loại kiềm

Trang 469 – 470: Bài 7: Một số hợp chất quan trọng của kim loại

Trang 471 - 473: BÀI 8: Kim loại kiềm thổ

Trang 474 - 481: Bài 9: Một số hợp chất

Trang 482 – 484: Bài 10: Nhóm

Trang 485 - 485: Bài 11: Kém

Trang 486 - 191: Bài 12: Sắt

Trang 192 - 508: Bài 13: Crom Phản 5. Đề tu luyện

Trang 509 513: Đề số 1

Trang 541 546: Đề số 2

Trang 576 - 579 ĐỀ 16 3

Trang 602 - 606 Đề số 4 Trang 628-632: De só 5

Trang 658 - Đề đại học A-2014 (đã sửa đổi)

Trang 660- 683: Đề dai học B-2014 (đã sửa đổi)

Trang 700 – 704; Chuyện Người mẹ "điên".