Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Tác giả : Phạm Đức Nhiệm
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 20.52 MB
  • Số trang : 101
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 116
  • Số lượt xem : 1.299
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình được chia làm 4 chương:
Chương 1: Sơ lược về cơ sở dữ liệu
Nội dung chương 1 là một số khái niệm chung về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, sơ lược về một số mô hình và có trình bày một số kiến thức quan trọng về mô hình thực thể - liên hệ, làm nền tảng cho việc thiết kế các lược đồ cơ sở dữ liệu khái niệm trong các mô hình khác.
Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
Chương này đi sâu vào trình bày các khái niệm quan trọng cũng như một số phép toán cơ bản của mô hình CSDL quan hệ. Chương 2 còn đề cập đến cách chuyển sơ đồ thực thể - liên hệ về các lược đồ CSDL quan hệ cùng với các kiến thức nhằm giúp đơn giản hoá và tinh chỉnh các lược đồ này.
Chương 3: Ngôn ngữ con dữ liệu SQL
Chương 3 trình bày SQL như một ngôn ngữ đầy đủ, vừa là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL), vừa là ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML). Các ví dụ trong chương này là các ví dụ đã chạy thật bằng các câu lệnh SQL chuẩn ISO trên môi trường VISUAL FOXPRO.
Chương 4: Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
Trọng tâm của chương này là các kiến thức về phụ thuộc hàm, áp dụng các kiến thức này vào việc tìm khoá và chuẩn hoá các lược đồ CSDL quan hệ.