Giáo trình quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng

Tác giả : Nguyễn Xuân Yêm
  • Lượt đọc : 223
  • Kích thước : 13.53 MB
  • Số trang : 126
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 52
  • Số lượt xem : 999
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng là một trong số giáo trình thuộc chương trình đào tạo Đại học Hành chính, có mục đích cung cấp cho sinh viên, học viên Đại học Hành chính những kiến thức cơ bản về an ninh, quốc phòng; quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, làm cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu các vấn đề thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng.
Giáo trình này được Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội - Học viện Hành chính tổ chức biên soạn theo kế hoạch xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của Học viện, gồm bốn chương: Những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng; Những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng; Nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng.
Để biên soạn giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, tác giả đã tham khảo và sử dụng tài liệu của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bài giảng bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp tại Học viện Hành chính và nhiều tài liệu trong và ngoài nước khác.