Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả : Đoàn Quang Thiệu
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 21.52 MB
  • Số trang : 259
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 1.433
  • Đọc trên điện thoại :
Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên kiến thiên khái quát và cơ bản về kế toán, làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn học trong các chuyên ngành Kế toán, kinh tế và quản lý. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, Khoa Kinh tế công nghiệp – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức biên soạn "Giáo trình Nguyên lý kế toán".
Giáo trình Nguyên lý kế toán xuất bản lần này được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những ưu điểm của Giáo trình Nguyên lý kế toán biên soạn năm 2008 của cùng chủ biên và một số tác giả, sau khi được chỉnh sửa, bổ sung theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. Giáo trình đã bổ sung thêm một số kiến thức sâu và rộng hơn để phù hợp với giảng dạy và học tập trong ngành Kế toán, Kinh tế và Quản lý công nghiệp.
Tham gia biên soạn giáo trình này gồm các giảng viên:
TS. Đoàn Quang Thiệu - Chủ biên và biên soạn các chương I, I V, VI, VIII
- TS. Đỗ Thủy Phương; tham gia biên soạn chương II
- TS. Nguyễn Phương Thảo: tham gia biên soạn chương IX
- ThS. Nguyễn Thị Lan Anh: tham gia biên soạn chương VII
- ThS. Nguyễn Thị Tuân: tham gia biên soạn chương III