Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 16: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 sang làm đất ở thì tiền sử dụng đất được xác định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật đất đai[1] sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch  giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông  nghiệp tại thời  điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Khoản 6 Điều 103 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này”.
Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai năm 2013  quy  định: “Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
a)    Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

Bình luận