Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 77: Thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Trả lời:
Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định, thời hạn nộp tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:
-    Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan Thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.
-    Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.
-    Quá thời hạn nêu trên, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo  thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Bình luận