Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 71: Trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất có trách nhiệm:
-    Thực hiện việc kê khai tiền sử dụng đất theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.
-    Nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan Thuế.
-    Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan Thuế thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Bình luận