Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 65: Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện các quy định về thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan Tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước các cấp để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất.

Bình luận