Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 3: Tiền sử dụng đất phải nộp được xác định dựa trên những căn cứ nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng  đất theo quy định tại Luật đất đai năm 2013 và được xác định trên các căn cứ sau:
-    Diện tích đất được giao hoặc được chuyển mục đích sử dụng hoặc được công nhận quyền sử dụng đất.
-    Mục đích sử dụng đất.
-    Giá đất tính thu tiền sử dụng đất (giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP); giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất).

Bình luận