Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 79: Hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp người có công với cách mạng được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp người có công với cách mạng gồm:
-    Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;
-    Giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại khoản 1 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC;
-    Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có).

Bình luận